นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายฉบับนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ในเครือของบริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกแทนด้วยหนึ่งในเว็บไซต์ของเรานั่นคือเว็บไซต์ imecorp.co.th

เว็บไซต์ในนามบริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ imecorp.co.th ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะเข้ามายังเว็บไซต์ imecorp.co.th ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ imecorp.co.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (Shipping address) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของคุณ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำเนาเอกสารรับรองบริษัท เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ toolsheep.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้บริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

เว็บไซต์ toolsheep.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ toolsheep.com เท่านั้น
เว็บไซต์ toolsheep.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ toolsheep.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

ในกรณีที่ เว็บไซต์ toolsheep.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ toolsheep.com เป็นต้น เว็บไซต์ toolsheep.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ imecorp.co.th

บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

กรณีเป็นการให้ข้อมูลตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย
– กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
– กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎระเบียบหรือกฎหมายกำหนด

กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ toolsheep.com ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ toolsheep.com ทราบในหน้าเว็บ http://www.imecorp.co.th

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น

               นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อออนไลน์นี้ระบุถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บ วิธีการใช้ข้อมูล การแบ่งปันให้กับผู้อื่น และการรักษาความลับและความปลอดภัย
               นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อออนไลน์นี้มีผลกับการใช้งานทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซด์ออนไลน์ต่างๆที่ดำเนินการโดยเรา, โมบายแอปพลิเคชั่น, การวิจัยตลาด นักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า และบริการความช่วยเหลือ เราตระหนักถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น เราจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ และป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ imecorp.co.th ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป คุณอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ที่ส่วน “ช่วยเหลือ” ของแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีปิดการใช้งานคุกกี้

หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ หรือเยี่ยมชม และใช้วิเคราะห์ เพื่อที่เราสามารถลดการส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นไปรบกวนคุณ และประชาสัมพันธ์สินค้า, การบริการ หรือโปรโมชั่นดีๆ เฉพาะที่คุณสนใจ

เราใช้คุกกี้ 4 ประเภทบนเว็บไซต์ของเรา:
               • ฟังก์ชั่น: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการของเรา คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเรียกดูบริการของเรา และช่วยให้บริการของเรามีความเสถียรและปลอดภัยอีกด้วย
               • การกำหนดลักษณะ: คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ประเทศ ภาษาที่เลือก และการกำหนดลักษณะเว็บไซต์
               • การวิเคราะห์: คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการของเรา เช่น คุณเยี่ยมชมเพจใดเป็นประจำ
               • เนื้อหา/โฆษณา: คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งคุกกี้บางส่วนมาจาก Google และ Facebook เพื่อให้เราสามารถจัดหาเนื้อหาและโฆษณาเฉพาะที่คุณสนใจให้แก่คุณ (โฆษณาตามความสนใจ/ remarketing ads)

ทั้งนี้ เว็บไซต์ toolsheep.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ imecorp.co.th เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ imecorp.co.th ต่อไป

                 เราเชื่อว่าคุณรับข้อมูลข่าวสารมากมายอยู่แล้ว เพื่อลดข่าวสารที่ไม่จำเป็น คุกกี้ของคุณจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์เฉพาะสิ่งที่คุณสนใจเท่านั้น การเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธคุกกี้นั้น ถือว่าคุณตกลงอนุญาตให้เราจัดเก็บและส่งคุกกี้ไว้บนเครื่องของคุณได้ เราให้ความมั่นใจคุณได้ว่าคุกกี้ของคุณจะถูกเก็บภายใต้ระยะเวลาที่กฏหมายไทยกำหนดอนุญาตเท่านั้น

วิธีการลบหรือปฏิเสธคุกกี้

                โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านบริหารจัดการ เช่น การดำเนินการ การยืนยัน การตอบสนอง การทำธุรกรรมและคำขอใช้บริการของเราให้เสร็จสมบูรณ์ การจำหน่ายสินค้า การทำตลาด การตรวจสอบการร้องเรียนและการสอบถาม ความปลอดภัย ความมั่นคง การป้องกันอาชญากรรม การบังคับใช้กฏหมาย การวิเคราะห์ทางสถิติและการตลาด การจัดการระบบข้อมูล การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งเตือนข่าวสารดีๆจากทางเรา และเพื่อปรับปรุงและช่วยให้เราติดต่อกับคุณในอนาคต

                บริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) และบริษัทในเครือจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด เราอาจดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ บริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) และบริษัทในเครือ เอเจนซี่ด้านการตลาด บุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับเรา หน่วยงานของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ พันธมิตรทางธุรกิจได้รับอนุญาตหรือได้รับการว่าจ้างตามสัญญาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อเสนอสินค้าหรือบริการที่คุณได้เลือกที่จะรับจากทางเรา บุคคลที่สามที่สามารถแสดงได้ว่าคุณยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้กับบุคลลที่สามดังกล่าว

               ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจได้รับการเปิดเผยหรือส่งต่อให้กับผู้รับโอนสิทธิ์ หรือ ผู้ได้รับสิทธิ์ในอนาคต (รวมถึงพันธมิตรและบริษัทในเครือ) ในกรณีที่เราดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา การควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการ รวมไปถึงหนี้สินหากมีการร้องขอโดยฝ่ายกฎหมาย หรือบุคคลที่สามตามหมายเรียกหรือตามกระบวนการอื่นๆ ทางกฎหมายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าว

               เราขอรับรองว่ามาตรการด้านความปลอดภัยในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณมีความเข้มงวดมากกว่าหรือเท่ากับมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กฎหมายระบุให้เราต้องส่งข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลที่สามที่หน่วยงานรัฐบาลแต่งตั้งขึ้น

               ทั้งนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ปิดบังตัวตนและ/หรือที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้ใช้ทั้งหมดให้กับบุคคลที่สาม หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาดู “ข้อมูลติดต่อ” ในหัวข้อด้านล่าง

               สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราอาจส่งต่อและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศผ่านระบบ cloud ซึ่งการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับในสัญญาที่เราทำไว้กับคุณและ/หรือสัญญาของเราที่ทำไว้กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องบริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) ว่าจะดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต้นที่ระบุไว้ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (The Personal Data Protection Act B.E. 2562) ดังนี้:
               • ลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดเก็บข้อมูล
               • ควบคุมและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสม
               • ดูแลบันทึกการเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
               • ต้องรับรองว่าพนักงานทุกคนของบริษัท ไอ.เอ็ ม.อี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะปกปิดข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับ
               • จัดโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงาน
               • สร้างขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
               • บุคคลที่สามต้องมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล
               • ห้ามใช้อุปกรณ์พกพาและบริการ Cloud Computing ในการถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับการยินยอมของผู้บริหารระดับสูงของ
                 บริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.)

การยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
                ด้วยการยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อออนไลน์ขอบริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) เราได้รับการยินยอมจากคุณในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ณ ช่วงเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณ ในกรณีที่คุณส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับเรา คุณต้องรับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้รับการแจ้งให้ทราบและยอมรับในข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อออนไลน์ดังกล่าว และถือว่าเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของคุณในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับเราเพื่อให้เราดำเนินการให้บริการกับบุคคลที่สามตามที่คุณร้องขอ อย่างไรก็ตามคุณสามารถยกเลิกการติดตามการดำเนินการด้านการตลาด การสื่อสาร โปรโมชั่นข้อเสนอ จดหมายข่าวหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นจากเรา โดยส่งคำร้องในการปฏิเสธความยินยอมได้ทุกเมื่อไปยังบริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) (กรุณาดู “ข้อมูลติดต่อ” ในหัวข้อด้านล่าง)

               เราจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากคุณเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้กับเรานั้นมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กรุณาติดต่อเรา (กรุณาดู “ข้อมูลติดต่อ” ในหัวข้อด้านล่าง) และเราจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขควบคู่ไปกับคุณ

               บริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) จะไม่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวตามคำร้องขอจากบุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวสามารถแสดงได้ว่าคุณได้มอบอำนาจให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณร่วมกับบริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.)

               เราจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้ให้กับคุณเมื่อได้รับคำร้องผ่านทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิคส์ของเรา หรือคุณอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการลงชื่อเข้าใช้ในรายการประวัติสมาชิกบนเว็บไซต์ toolsheep.com

ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
               เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการรับรู้หรือการยินยอมจากคุณ คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าว (กรุณาดู “ข้อมูลติดต่อ” ในหัวข้อด้านล่าง)

การเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
               เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) โปรดทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลจากท่าน ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์นั้น นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์ imecorp.co.th จะนำมาใช้กับการเก็บข้อมูลโดยบริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (I.M.E. Corporation Co., Ltd.) เท่านั้นและจะไม่นำมาใช้กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

               เว็บไซต์ imecorp.co.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

                     1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract)
                        ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
                    2. บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
                    3. บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ
                    4. บริษัทฯ ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
                    5. บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
                    6. บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
                    7. บริษัทฯ ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
                    8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคง
                        ปลอดภัยของระบบ ที่ imecorp.co.th หรือ โทร 092-223-8984

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ
วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์
เวลาทำการ : 08.00-17.00 น.
Line : @toolsheep
โทร: 0922238984
GOOLGLE MAP – Toolsheep Pick-Up Point