เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม Training ให้กับพนักงานภายใต้หัวข้อ “Diaphragm pump ปั๊มจ่ายสารเคมี” วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ Diaphragm pump ปั๊มจ่ายสารเคมีและสามารถนำเสนอข้อมูลและอธิบายหลักการทำงานของ Diaphragm pump แก่กลุ่มลูกค้าได้ และเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองรวมทั้งองค์กรให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.